Zavrieť

Obchodné podmienky 

UPOZORNENIE

Pred podpísaním a následným prevzatí tovaru je ZÁKAZNÍK POVINNÝ skontrolovať balík po celom obvode, či nie je akokol'vek poškodený (prepichnutie či prerezanie vaku, viditel'né guličky, pod pretrhnutou fóliou kontrola látky, či nie je prerezaná, poškodenie fólie totiž ešte neznamená poškodenie vaku). V prípade viacej balíkov je nutné skontrolovať každý balík zvlášť. Pokiaľ zistíte poškodenie, zásielku v žiadnom prípade NEPREBERAJTE!!!

Na tovar poškodený pri preprave platí iný postup pre reklamáciu (reklamácia musí byť uznaná u prepravnej firmy, nie u e-shopu). Pre zákazníka je tady výhodnejšie zistiť vadu pri samotnom dodaní a tovar neprevziať. Na neskoršie reklamácie bohužiaľ e-shop nemože brať zreteľ. Viac informácií na https://sadnidovaku.sk/content/10-reklamacie.

UPOZORNENIE PRE DAŇOVÉ SUBJEKTY
Osoby povinné k dani, ktoré požadujú pri nákupe tovaru vystavenie daňového dokladu, musí túto skutočnosť oznámiť pred vystavením dokladu. Oznámením sa rozumie vpísanie IČ a DIČ do formulára pri objednávaní tovaru. Na požiadavky nie je neskôr možné brať zreteľ z dôvodu zmeny zákona o DPH. Za pochopenie ďakujeme.Kontaktní údaje prodávajícího

Provozovatel

Vlastimil Ginther

Zahradní 2330/13

789 01 Zábřeh

Česká republika

IČ: 87559714

DIČ: CZ8611096230

 

Sklad (Výdejní místo, korespondenční adresa, reklamace):

CRAZY shop s.r.o.

Klubovní 124 - vlakové nádraží

789 69 Postřelmov

Česká republika

Bankovní spojení FIO BANKA:

2200451155/2010

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") internetového e-shopu www.sadnidovaku.sk se sídlem Zahradní 2330/13, Zábřeh, 789 01, identifikační číslo: 87559714CZ8611096230 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sadnidovaku.sk.
 • 1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.sedaci-vaky.eu  (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2. Registraci provádí kupující pomocí webového rozhraní www.sadnidovaku.sk, kde vyplní registrační formulář. Uvede svoje jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, případně další doplňující informace a rovněž uvede své heslo. Po odeslání formuláře systém automaticky vytvoří uživatelský účet. Pokud má kupující vytvořen svůj účet, může se do něj přihlásit zadáním své e-mailové adresy a hesla. Veškeré údaje s výjimkou e-mailové adresy si může kupující později změnit ve svém uživatelském účtu.
 • 2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Některé údaje se mohou aktualizovat automaticky při vytvoření objednávky (pokud má kupující vytvořen svůj uživatelský účet). Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, kterým je e-mailová adresa, a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • 2.5. Kupující je povinen své přístupové údaje do uživatelského účtu chránit před ztrátou, zcizením nebo jiným zneužitím neoprávněnou osobou. Každé bezpečnostní riziko vůči přístupovým údajům je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí).
 • 2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • 3.2. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou dopravy a balného. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží v době provedení objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které kupující hradí vedle kupní ceny. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v nabídkách se řídí ujednáními platnými pro jednotlivé státy. Tyto informace jsou součástí nákupního košíku.
 • 3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje kromě identifikačních údajů kupujícího, údajů o adrese bydliště kupujícího a e-mailové adresy kupujícího (zejména pro potvrzení objednávky), také informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a místu dodání zboží
 3. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
 • 3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku" nebo „Dokončit nákup". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto doručení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
 • 3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.
 • 3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (potvrdit objednávku kupujícího), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti na prodejně (výdejní místo) nebo na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 2. bezhotovostně

 

 • 4.2. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 • 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostně online je kupní cena splatná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen zboží kupujícímu dodat před uhrazením kupní ceny (před připsáním kupní ceny na svůj účet).
 • 4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Tak učiní prodávající pokud kupující zvolí platbu předem. Při odběru zboží na dobírku, bude kupujícímu zaslána faktura společně s nakoupeným zbožím.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.3. či o jiný případ, kdy nelze podle platné právní úpravy od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový reklamační protokol, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny (Crazy shop s.r.o., Klubovní 124 - vlakové nádraží, Postřelmov 789 69)  prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sadnidovaku.sk. Veškerý postup, jak postupovat při reklamaci, je mimojiné popsaný na webových stránkách v záložce "Reklamácie".
 • 5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.
 • 5.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.5. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.4. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu finanční prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku: kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Prodávající však vrací náklady vynaložené na dodání zboží jen v případě vrácení celého poskytnutého plnění. Pokud kupující vrací pouze část objednávky, prodávající nevrací náklady vynaložené na dodání zboží vůbec. Vrácení kupní ceny kupujícímu je provedeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od momentu odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Do doby sdělení čísla účtu pro vrácení kupní ceny není prodávající v prodlení. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.5. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 6.1. Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávce (je-li v objednávkovém formuláři připuštěna možnost volby). Náklady spojené s dopravou zboží nese kupující ve výši uvedené v kupní smlouvě, nestanoví-li kupní smlouva něco jiného.
 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů (Neplatí v období Vánoc - listopad, prosinec, kdy nabyde enormní počet objednávek a nelze tak zaručit zboží skladem)
 • 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti (tj. že byla mimo jiné řádně doručena v neporušeném obalu) a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • 6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, pokud budou uveřejněny na webové stránce. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího mají přednost obchodní podmínky.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • 7.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 • 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • 7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (výdejní místo) Crazy shop s.r.o., Klubovní 124 - vlakové nádraží, Postřelmov 789 69.

 • 7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Podrobnější informace o zárukách a reklamacích jsou uvedeny v Reklamačním řádu.
 • 7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (výdejní místo) Crazy shop s.r.o., Klubovní 124 - vlakové nádraží, Postřelmov 789 69. Kupující je povinen zaslat dotčený výrobek na uvedenou adresu, kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.
 • 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • 8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 • 8.5. Při reklamaci dodaného zboží postupuje kupující podle Reklamačního řádu společnosti www.sadnidovaku.sk.
 • 8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • 8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz.
 • 8.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je prodávajícím poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2. Odesláním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů podle předchozí věty se vztahuje výlučně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy vyplývajících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu.
 • 9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legitimitu zpracování osobních údajů prováděné před doručením odvolání prodávajícímu (např. na dříve provedené prodeje zboží). Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů si prodávající smí ponechat nezbytné údaje pro účel plnění právních povinností nebo pro ochranu práv a právem chráněných zájmů prodávajícího.
 • 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen je aktualizovat bez zbytečného odkladu. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů může prodávající pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. Smlouva se zpracovatelem je písemná a zpracovatel je povinen řídit se pokyny prodávajícího, jakožto správce, a příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
 • 9.5. Prodávající je oprávněn předat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a adresa jiným správcům, a to pouze pro zasílání nabídek služeb nebo zboží kupujícímu. Kupující s takovým předáním údajů může vyjádřit nesouhlas, a to písemným sdělením prodávajícímu. Jiný správce však nesmí takto získané údaje dále předávat dalším správcům.
 • 9.6. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění smluvního vztahu s kupujícím a po dobu, po kterou lze uplatnit právní nároky kterékoliv smluvní strany. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaně nebo také neautomatizovaným způsobem.
 • 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje při registraci a v objednávkovém formuláři jsou pravdivé a přesné. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající (čl. 11.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat prodávajícího o vysvětlení
 2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • 9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

DORUČOVÁNÍ

 • 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu bude korespondence doručována na elektronickou adresu kupujícího.
 • 10.2. Zpráva je doručena:
 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • 11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 11.4. Změny a doplňky kupní smlouvy lze činit jen na základě dohody smluvních stran učiněné v písemné formě.

 • 11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.